Vedtægter.pdf

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 

 • 1.

Klubbens navn er Helsinge Rideklub
Klubbens forkortelse er HSK
Klubbens hjemsted er Gribskov kommune

 • 2.

Klubbens formål er:

 • at fremme interessen for ridesporten
 • at formidle undervisning af klubbens medlemmer og afholde ridekonkurrencer af forskellig art
 • at arbejde for udbredelse og kendskab til ridesporten
 • at oplære medlemmerne i alt vedrørende hestens brug, pleje og velfærd jvf. Hestevelfærdsloven

 

 • 3.

Helsinge Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt at dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser

 • 4.

I klubben optages senior- og junior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior medlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år

Senior medlemmer kan optages som aktive eller passive medlemmer. Passivt medlemskab er med stemmeret på rideklubbens generalforsamling, men er uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Anmodning om medlemskab sker online på klubbens hjemmeside. Enhver, der ønsker at blive optaget som medlem, er selv ansvarlig for at have gjort sig bekendt med indholdet af klubbens vedtægter før indmeldelse finder sted. Vedtægterne kan ses på klubbens hjemmeside

Medlemskabet er gældende fra den dag, hvor betaling af kontingent har fundet sted. Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til klubbens bestyrelse med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Betalt kontingent tilbagebetales ikke

Æresmedlemmer kan på forslag fra medlemmer af HSK udnævnes med retsvirkning fra førstkommende ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen

 • 5.

Det årlige kontingent vedtages på generalforsamlingen for det næstfølgende regnskabsår. Kontingentet er forfaldent til betaling for det næstfølgende regnskabsår den 1. januar

Er kontingentet ikke betalt en måned efter forfaldsdato, slettes vedkommende medlem, der kun kan optages på ny mod betaling af restance

Start i ridearrangementer på HSK kan kun finde sted når kontingentet er betalt

Nye medlemmer, der optages i 2. halvår af regnskabsåret, skal kun betale halvt kontingent. Der føres en online database over klubbens medlemmer

 • 6.

Midlertidig bortvisning af et medlem kan under rekurs til generalforsamlingen besluttes af den samlede bestyrelse

Eksklusion af et medlem kan kun ske efter en beslutning af generalforsamlingen

Et af bestyrelsen slettet medlem kan indanke bestyrelsens beslutning for den ordinære generalforsamling, og beslutningen omstødes, såfremt ¾ af de afgivne stemmer er i det slettede medlems favør

 •  6 A.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 udelukkelse måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 • 6 B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger

 • 6 C.

I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion) Der betales fuldt kontingent i karantæne-perioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For § 6 B og 6 C gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales

 • 7.

Klubbens regnskabsår går fra d. 1. januar til d. 31. december

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år

 •  8.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen vælger formand, sekretær og bestyrelsesmedlem på ulige årstal og næstformand og kasserer på lige årstal. Genvalg kan finde sted. Såfremt bestyrelsesmedlemmer fratræder midt i en periode, konstituerer bestyrelsen sig med nye medlemmer, indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen antager og afskediger det af klubben ansatte personale. Klubben tegnes af den samlede bestyrelse

Bestyrelsen har ledelsen af klubben og ansvaret for, at vedtægter og generalforsamlingens lovlige beslutninger bliver overholdt

Klubbens repræsentation i Dansk Ride Forbunds Distrikt 2 vælges af bestyrelsen. Denne repræsentant behøver ikke være medlem af bestyrelsen

Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der føres referat over dens beslutninger

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Afstemning sker ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget

Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde i løbet af 8 dage, efter at de skriftligt har anmodet formanden eller dennes stedfortræder herom.

Der afholdes minimum 6 møder om året

 • 9.

På generalforsamlingen vælges hvert år, for 1 år ad gangen:

 1. Stævneudvalgsformand
 2. Aktivitetsformand

 

Udvalgene har det fulde ansvar over for klubbens bestyrelse for deres respektive aktiviteter og har deres egen kasse, hvis regnskab skal opgøres umiddelbart efter hver afholdt aktivitet, hvorefter afregning straks foretages over for klubbens kasserer, således at udvalgets kasse igen har det på det pågældende udvalg fastsatte rådighedsbeløb. Bestyrelsen fastsætter de enkelte udvalgs rådighedsbeløb efter udvalgsformændenes forventede aktivitets niveau

Hvert udvalg vælger selv sine suppleanter og konstituerer sig selv. Såfremt yderligere behov for udvalg måtte opstå, kan disse oprettes af bestyrelsen.

Indstilling til formand for de enkelte udvalg skal indsendes til klubbens bestyrelse inden udgangen af januar måned

Ved den ordinære generalforsamling aflægger udvalgsformændene beretning

 • 10.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned

Møde og stemmeberettigede er alle medlemmer over 18 år der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, og rettidigt har betalt kontingent for det regnskabsår, der skal aflægges regnskab for

Hvert af medlemmerne, der er stemmeberettigede, har 1 stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem dog med højst 2 stemmer ud over sin egen

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der har opnået den til en hver tid gældende myndighedsalder, og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, samt er medlem på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Det er muligt at kompensere for reglen om 3 måneders medlemskab for valg til bestyrelsen, såfremt kandidaten kan godkendes af 2/3 af de stemmeberettigede deltagere ved den ordinære generalforsamling. Hvis kandidaten vælges ind i bestyrelsen, skal medlemskab dog betales senest 14 dage efter generalforsamlingens godkendelse. Sker dette ikke, udpeger bestyrelsen selv en erstatning, hvis den indvalgte person ikke betaler medlemskontingent

Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet, være indsendt til formanden inden udgangen af januar. Forslag der indkommer senere, henvises til behandling under dagsordenens punkt 9

Tiden og stedet for generalforsamlingen varsles efter bestyrelsens valg, enten ved skriftlig meddelelse til klubbens stemmeberettigede medlemmer eller ved bekendtgørelse i dagspressen senest med 14 dages varsel

Eventuelle ændringsforslag til vedtægterne skal samtidig fremlægges på rideklubbens hjemmeside

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Formanden og udvalgsformændenes beretninger
 2. Fremlæggelse af regnskab
 3. Indkomne forslag
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse:
 6. formand
 7. næstformand
 8. kasserer
 9. sekretær
 10. bestyrelsesmedlem
 11. Valg af 2 revisorer
 12. Valg af fanebærer + suppleant
 13. Valg af udvalgsformænd:
 14. stævneudvalgsformand
 15. aktivitetsudvalgsformand
 16. Eventuelt
 17. Honnør for rideklubben

 

Under punkt 9 kan behandles alt vedrørende rideklubben, men der kan ikke træffes beslutninger. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, og afstemning herom sker ved håndsoprækning

Bestyrelsen udpeger sin referent for generalforsamlingen

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal

Afstemningsresultatet afgøres ved simpel stemmeflerhed bortset fra de i § 6, 12 og 13 nævnte undtagelsestilfælde

Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men såfremt det forlanges af et stemmeberettiget medlem, foregår den skriftlig

Optællingen foretages af 4 af forsamlingen valgte stemmetællere

Ved afstemning betragtes blanke stemmesedler som ugyldige

Ved stemmelighed bortfalder forslaget

 • 11.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med angivelse af dagsorden og i henhold til bestemmelserne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, når flertallet af bestyrelsen finder afholdelse af en sådan aktuel, eller senest 14 dage efter anmodning herom skriftligt fra mindst 25 stemmeberettigede medlemmer er afgivet til formanden. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter anmodningens aflevering

 • 12.

Ændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er afgivet til fordel for forslagene. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse

 • 13.

Klubben kan opløses, når dette besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, såfremt ¾ af de på hver generalforsamling afgivne gyldige stemmer afgives for opløsningen

Den generalforsamling der endeligt vedtager klubbens opløsning vælger tillige en eller flere likvidatorer til snarest at realisere klubbens aktiver og afvikle alle dens forpligtelser

Fremkommer der som resultatet af likvidationen et overskud, tilfalder dette ridesportens aktiviteter i det distrikt under Dansk Ride Forbund klubben tilhører, og fordeles ved distriktets foranstaltning

For så vidt angår værdier tilvejebragt ved tilskud fra Gribskov Kommune, skal de så vidt muligt overføres til Gribskov Kommunes Idrætsunion

 • 14.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser

 • 15.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlinger, der er truffet i medfør af lovens § 10.

Den ovenstående ordlyd af vedtægterne for Helsinge Rideklub er ajourført på grundlag af de på den ordinære generalforsamling af den 21. februar 2018 trufne beslutninger

 

Helsinge Rideklub
Husebyvej 13
Skærød
3200 Helsinge

http://helsingerideklub.dk/